dilluns, 25 de gener de 2016

comanda iostat

novament m'ha passat que per obtenir dades més precisses sobre el rendiment del disc dur , necessito iostat i no recordava el seu proces d'instal·lació

apt-get install sysstat

root@cicles:~# iostat
Linux 3.16.0-4-amd64 (cicles)   25/01/16        _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1,75    0,16    0,17    2,28    0,00   95,63

Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
sdc               3,89       426,30       193,52  521115132  236564013
sdd              24,74        33,74       427,65   41249817  522769964
sda               2,94         2,06        35,84    2520272   43813972
sdb               4,05       199,64       306,54  244041077  374722708


on m'interessa tps que és el num entrades sortides al disc, Disc dur mecànic no soporta més de 70 per tenir un bon rediment. Abans canviar a disc ssd.

root@zentyal:/home/ies# iostat
Linux 3.13.0-30-generic (zentyal)       25/01/16        _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1,84    0,01    2,02    2,36    0,00   93,78

Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
sda              16,15       200,47       177,44  174787131  154705859
sdb               2,72        33,30        39,96   29032317   34839720
dm-0             43,53       180,87       157,28  157693005  137127080
dm-1              9,94        19,60        20,16   17091080   17578752


altre que anda al limit, 16 més 43 el volum lvm.

i altre que ja fa temps s'haria de canviar. - JA, INMEDIATAMENT
root@proxmox1:~# iostat
Linux 2.6.32-37-pve (proxmox1)  01/25/2016      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          23.00    1.55    2.49    1.95    0.00   71.00

Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_read    kB_wrtn
sda              59.68       508.63      1225.17 2743017880 6607306320
dm-0              6.26         1.43        24.82    7697569  133867608
dm-1              0.27         0.38         0.69    2042344    3719256
dm-2             74.60       271.31      1175.53 1463184637 6339576848

diumenge, 17 de gener de 2016

backup rsync amb no petició validació en el servidor via ssh

PRIMER

haurem d'aconseguir un accés al nostre servidor sense tenir que validar-nos, per això hem d'afegir la clau pública del client en el servidor al que volem accedir,

Autentificación por claves RSA/DSA - via ssh

Autentificación por claves RSA/DSA

Anem a configurar el servidor per accedir via ssh , mitjançant claus rsa/dsa i sense password de manera segura.

Al fitxer de configuració del servidor (on volem connectar-nos 192.168.130.x)
/etc/ssh/sshd_config

PubkeyAuthentication yes

En el client generem les claus DSA;


ssh-keygen -t dsa

podem posar un password pero si ho deixem em blanc la entrada serà directa 

Per introduir aquesta ordre, al directori home/.ssh ens ha generat una clau publica i una privada. La clau pública la hem de copiar al servidor al directori de l'usuari amb el que connectarem

sftp root@192.168.130.x

put ./ssh/id_dsa.pub  (hem copiat la clau publica de l'equip client al servidor)

en algún lloc indica que així també es pot fer pero  no ho he comprobat

$scp archivo_local user@host:archivo_remoto
scp id_dsa.pub alvaro@intranet:.ssh/id_dsa.pub

The authenticity of host 'intranet (192.168.200.70)' can't be established. RSA key fingerprint is d8:d7:0a:cf:d9:8f:fe:fa:66:f0:76:46:46:fa:b8:1a. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

El fingerprint és la firma digital del servidor. per establir una connexió la hem d'acceptar i demana una contrasenya, en aquest moment la copia la fitxer .ssh/know_host de la màquina local. Aquesta emprenta (firma) queda al fitxer de tal manera que si hi ha una connexió de la mateixa ip pero amb diferent firma ens dirà que no es pot establir la connexió. llavors hauriem d'esborrar l'entrada corresponent a aquella connexió al fitxer know_hosts (pero això ara no toca)Ara connectem al servidor,fem  los siguiente: cd /home/usuario/.ssh/
cat id_dsa.pub_CLIENTE >> authorized_keys
rm id_dsa.pub_CLIENTE

Ara ja podem connectar directament a l'ordinador remot sense tenir que introduïr el passwd, posarem

ssh usuari@192.168.130.x

i accedirem directament. Valorar que l'acces al directori ./ssh ha d'estar restringit només a nosaltres,
chmod 700 .ssh

Amb aquesta configuració ja puc llençar rsync sense tenir que posar el passwd.

Al tanto, l'accés a un ordinador ara ens està donant acces amb aquell usuari a altres ordinador sense password, s'ha de ser més segur....

SEGON
la idea seria configurar dintre de crontab -e una tasca que realitzi el nostre backup mitjançant rsync sobre el servidor backup de manera automàtica.
com per exemple un fitxer de configuració
rsync -e ssh --progress --delete -az /etc root@IPSERVIDOR:/media/usb-frontal
investiga que fa la opció --delete i la opció backup
DESCRIU UN ESCENARI ON FACIS UNA COPIA DEL TEU DIRECTORI /etc SOBRE L'ESPAI D'USUARI DEL SERVIDOR users.xxxxxxxxxx.cat

dimarts, 16 de juny de 2015

Como crear una plantilla personalizada en servidores Proxmox

A continuación se detallará la forma de crear una plantilla personalizada con OpenVZ en el sistema Proxmox
1. En primer lugar nos bajamos una plantilla con el ssoo que deseamos personalizar. (Buscar en internet templates proxmox por ejemplo)
2. Creamos la maquina virtual openvz desde la consola proxmox o tecleando lo siguiente desde SSH :

vzctl enter CTID (CTID es el ID  de la maquina virtual)
 
3. Arrancamos la nueva maquina y agregamos y configuramos el software necesario.
4. Salimos de la maquina virtual sin pararla
5. Quitamos la dirección IP de la interfaz de red de nuestra maquina virtual, podemos usar este comando

vzctl set CTID --ipdel all --save
 
6. Paramos la maquina virtual usando este comando vzctl stop CTID o desde la consola
7. Nos dirigimos al directorio donde se encuentra nuestra maquina virtual desde el ssh

cd /var/lib/vz/private/CTID
 
8. Comprimimos el directorio y lo ubicamos en la capeta de plantillas

tar –czvf /var/lib/vz/template/cache/
 
 
http://blog.unelink.es/wiki/como-crear-una-plantilla-personalizada-en-servidores-proxmox/
 

enlace descarrega de container proxmox openvz

https://openvz.org/Download/template/precreated

 https://www.turnkeylinux.org/

per decarregar containers i iso per generar màquina virtual 

conversor formats màquines virtuals , virtualbox , vmware , proxmox , vdi , vmdk , qcow

Convertir Vmware .vmdk a Proxmox .raw

Seguint amb Proxmox… avui he estat passant les maquines virtuals que tinc al server amb vmware al meu nou proxmox… es senzill i ràpid, l’ordre seria:

qemu-img convert -f vmdk FOGServer.vmdk -O raw images/104/vm-104-disk-1.raw
 
Al Proxmox cal ficar-les a la ruta /var/lib/vz/images/100 (101, 102…)
 

Convert Virtualbox vdi to KVM qcow

Step 1. Convert the VB disk vdi image to a raw image format.
VBoxManage clonehd --format RAW ubuntu.vdi ubuntu.img
Note: The ubunut.img is a raw disk image, it will be quite large (as many GB as your virtual drive is, see above).
Step 2 : convert the raw image to a qcow

qemu-img convert -f raw ubuntu.img -O qcow2 ubuntu.qcow

That is all there is to it, the ubuntu.qcow can be used with KVM.
Test your new image (ubuntu.qcow) with:

kvm -m 512 -usbdevice tablet -hda ubuntu.qcow

If it is working you may delete the raw image (ubuntu.img) and archive or delete the ubuntu.vdi 

 

Convert VMware .vmdk to KVM .qcow2 or Virtualbox .vdi

First convert the .vmdk to a format compatible with qemu-img.

Turns out this can be done with vmware-vdiskmanager.
1. Converting from .vmdk
Use vmware-vdiskmanager to create a copy. This works with a single or multiple disks.

ls
Ubuntu.vmdk
Ubuntu-f001.vmdk
Ubuntu-f002.vmdk
Ubuntu-f003.vmdk ...


vmware-vdiskmanager -r Ubuntu.vmdk -t 0 Ubuntu-copy.vmdk

Note: If you have multiple disks, use Ubuntu.vmdk as well (you do not need to convert each Ubuntu-f001.vmdk).
Note: That is a -t Zero not a capital O. see man vmware-vdiskmanager.
Note: vmware-vdiskmanager is part of vmware server (and workstation, not sure about player).
2. Alternate – Converting “flat files”.
Flat files are used by vmware if you create a virtual disk (vmdk) with the “Allocate all disk space now” option (you have this option when creating disks for use with vmware). Flat files contain all the data from your .vmdk and can (usually) be converted directly.
Notice, flat files can be directly converted to .qcow. If you wish to convert to .vdi (VirtualBox) convert flat to raw.

KVM :

qemu-img convert Ubuntu-flat.vmdk -O qcow2 Ubuntu-copy.qemu
Note: That is a capital O qcow2

RAW (for VirtualBox)

qemu-img convert Ubuntu-flat.vmdk -O raw Ubuntu-copy.img
Note: That is a capital O qcow2

KVM – Convert to qcow2

Convert the new “copy” .vmdk with qemu-img

qemu-img convert Ubuntu-copy.vmdk -O qcow2 Ubuntu-copy.qemu

Note: That is a capital O qcow2
3. Boot the image with KVM
kvm -hda Ubuntu-copy.qcow -net nic -net user -m 512
Caveats :
 1. If you have vmware-tools installed, you will have mouse integration.
 2. If you have vmware-tools installed, the guest desktop may well be larger then the kvm window. You will need to resize the guest display to 800×600 .
 3. I could not convert a .vmdk which was using LVM (Fedora).

VirtualBox – Convert to .vdi

1. First use qemu-img to convert the copy .vmdk to raw.

qemu-img convert Ubuntu-copy.vmdk Ubuntu-copy.img

qemu-img with no options will make a raw image. If you prefer you can specify

qemu-img convert Ubuntu-flat.vmdk -O raw Ubuntu-copy.img

2. Then convert the raw image with VBoxManage
VBoxManage convertfromraw --format VDI Ubuntu-copy.img Ubuntu-copy.vdi
3. Start VirtualBox, make a new machine or add the Ubuntu.vdi to an existing machine.
Caveats :
 1. With VMWare-tools installed, Mouse integration did not work (as it did with KVM).
 2. The resolution of the guest is also larger then the Virtualbox window.
 3. I installed the VirtualBoxAdditions and guest resolution worked well, mouse integration, however, did not.
 http://blog.bodhizazen.net/linux/convert-vmware-vmdk-to-kvm-qcow2-or-virtualbox-vdi/

 

 

 

dimarts, 17 de juny de 2014

sysprep en windows 7

ALTRE DIRECCIÓ

Clean Up the Image

When you set up Windows 7, you created a temporary user account to log on to it. In this step, you start the computer in Audit mode to remove that temporary user account and its user profile. This is also your last chance to install any applications, device drivers, and updates in your image.

To start the computer in Audit mode using the System Preparation Tool (Sysprep)

 1. Click Start, type C:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe in the Search box, and then press ENTER to start Sysprep, shown in Figure 4.

  System Preparation Tool dialog box
  Figure 4. The System Preparation Tool
 2. In the System Cleanup Action list, select Enter System Audit Mode.
 3. Select the Generalize check box.
 4. In the Shutdown Options list, select Reboot.
 5. Click OK to restart the computer in Audit mode.
 6. After the computer restarts, Windows 7 automatically logs in as Administrator.

To remove the temporary user account’s profile

 1. Click Start, type user profile in the Search box, and then click Configure advanced user profile properties in the search results.
 2. In the User Profiles dialog box, click the name of the temporary user account you created when you installed Windows 7 on the reference computer, and then click Delete. Click Yes to confirm.
 3. Click OK to close the User Profiles dialog box.

To remove the temporary user account

 1. Click Start, right-click Computer, and then click Manage.
 2. In the console tree (left pane), click Local Users and Groups.
 3. In the details pane (middle pane), double-click Users.
 4. Right-click the name of the temporary account you created when you installed Windows 7 on the reference computer, and then click Delete.
 5. Click Yes to confirm that you want to delete the temporary user account.
 6. Click OK to acknowledge that you are deleting an administrator account.
 7. Close the Computer Management window.

Generalize the Image

In this step, you generalize the image and prepare it to start in Windows Welcome after you install it on each computer. Generalizing the image removes any hardware-dependent information from it, resets the activation timer, and cleans up Windows 7 so that you can duplicate the image on other computers.

To prepare the computer to start in Windows Welcome using Sysprep

 1. Open Sysprep. (Windows 7 automatically runs Sysprep when you start the operating system in Audit mode.)
 2. In the System Cleanup Action list, select Enter System Out-of-Box Experience (OOBE).
 3. Select the Generalize check box.
 4. In the Shutdown Options list, select Shutdown.
 5. Click OK to run Sysprep and shut down the computer.

Capture the Image


At this point in the process, you have installed Windows 7 on the reference computer, and you are ready to capture an image of it. You use the bootable UFD you created earlier to start the computer. Additionally, you will capture the image to this UFD. For this reason, you should use a UFD that has a capacity of 8 GB or more to ensure that there is room for both Windows PE and the image you capture.

To capture an image of Windows 7 on the bootable UFD

 1. Insert the bootable UFD into a USB port on the reference computer.
 2. Turn on the reference computer, and then perform the following tasks:
  1. When prompted, open the boot device list. (In most cases, pressing F12 during the basic input/output system [BIOS] splash screen opens the computer’s boot device list.)
  2. From the list of boot devices, select the bootable UFD that you inserted in step 1 to start the computer using the bootable UFD.

   noteNote
   If you do not see a prompt to display a boot device list, you must enable booting from UFD devices in the computer’s BIOS. For more information, see the computer’s documentation.
 3. At the command prompt, identify which drive contains Windows 7—typically drive D in Windows PE. To verify this, type dir d:, and then press ENTER.
  If you see the Program Files, Users, and Windows folders, drive D contains Windows 7. Otherwise, examine each drive to determine which drive contains Windows 7.
 4. At the command prompt, identify which drive is the bootable UFD.
  This drive contains Imagex.exe in the root of the drive. It will not be drive X. To determine the drive letter, run dir e:, dir f:, dir g:, and so on until you locate the drive that contains Image.exe in the root.
 5. At the command prompt, type one of the commands shown in Table 2, depending on the edition of Windows 7 you are using, and then press ENTER. Substitute the actual drive letter containing Windows 7 for D: and the drive letter containing Image.exe for E: in Table 2.

  Table 2. ImageX Commands

   

  Edition ImageX Commands
  Enterprise E:\imagex /compress fast /check /flags “Enterprise” /capture D:
  E:\install.wim “Windows 7 Enterprise” “Windows 7 Enterprise Custom”
  Professional E:\imagex /compress fast /check /flags “Professional” /capture D:
  E:\install.wim “Windows 7 Professional” “Windows 7 Professional Custom”
 6. Shut down the reference computer, and remove the UFD from its USB port.Sysprep a Windows 7 Machine – Start to Finish V2  http://theitbros.com/sysprep-a-windows-7-machine-start-to-finish-v2/

de la direcció http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/130/cd/pdf/W75-ConfiguracionAvanzada.pdf

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/130/cd/redessiete/W7-ConfiguracionAvanzada/preparacin_del_sistema.html A continuación y para completar de modo definitivo la configuración del equipo "Alumno" del cual estamos partiendo para crear una imagen, deberemos instalar en el mismo la aplicación "SYSPREP".
"SYSPREP" es la herramienta de Microsoft que permite preparar un sistema operativo para la clonación de sus discos, y su posterior restauración mediante una imagen de disco. Cada instalación de un sistema operativo Windows incluye elementos únicos y particulares de cada instalación, tales como el nombre del ordenador, el identificador de seguridad, la caché de drivers, etc., que deben ser generalizados antes de capturar e implementar una imagen de disco a múltiples ordenadores, encargándose de dicha labor la herramienta "SYSPREP".
Validados en el sistema con las credenciales del usuario "Profesor", podremos encontrar la herramienta "SYSPREP" en la carpeta "C:\Windows\System32\sysprep" del equipo "Alumno", tal y como vemos en la ventana de la imagen inferior.
 
 
Ahora que ya sabemos la ubicación del fichero que necesitamos para ejecutar SYSPREP, antes de proceder a su ejecución deberemos crear un fichero XML de respuestas para que la ejecución de SYSPREP sea completamente desatendida.
NOTA: XML es una tecnología relativamente novedosa en la que mediante una serie de etiquetas indicaremos a la aplicación correspondiente ("SYSPREP" en este caso), los valores que deben ser asociados a cada parámetro que la aplicación solicite.
La creación de un fichero XML partiendo desde cero es bastante compleja, y aunque hay herramientas que simplican su creación, no creemos oportuno profundizar en ellas pues exceden los contenidos de esta documentación, así pues nos limitaremos a proporcionar un fichero XML base que podremos utilizar directamente o bien modificar a nuestro gusto si deseáramos cambiar algún valor en alguna etiqueta.
Un contenido base del fichero de configuración "unattend.xml" es el mostrado a continuación:
1
true


false
*
false
GMT Standard Time
es-ES
es-ES
es-ES
es-EStrue
Work
1
true
true

Si copiamos las instrucciones anteriores en un documento de texto plano creado, por ejemplo, con el "Bloc de notas", y salvamos el documento con el nombre "unattend.xml", ya dispondremos del fichero necesario para realizar este apartado.
NOTA: Cuando guardemos con el "Bloc de notas" el fichero indicado, hemos de tener en cuenta que en la lista desplegable "Tipo", hemos de elegir la opción "Todos los archivos (*.*)", tal y como vemos en la ventana de la imagen inferior, pues sino fuera así, el fichero sería almacenado con el nombre "unattend.xml.txt", lo cual provocaría su incorrecto funcionamiento.
 
 
NOTA: En el momento de elaborar esta documentación, en la dirección URL "http://blog.brianleejackson.com/sysprep-a-windows-7-machine-start-to-finish" podíamos obtener (en inglés) una descripción precisa de como crear una imagen desatendida com SYSPREP y su fichero XML de respuestas.
Así pues el fichero "unattend.xml" contendrá todas las respuestas a las preguntas típicas de cualquier proceso de instalación de Windows 7 Enterprise, logrando de ese modo que las respuestas que habitualmente proporcionaría manualmente el usuario que está realizando la instalación, sean tomadas por el sistema de modo automático a partir de la información recogida en dicho fichero.
NOTA: Una descripción detallada de todas las etiquetas que podemos incluir en el fichero XML, para lograr una instalación desatendida, podíamos obtenerla en el momento de elaborar esta documentación en la URL "http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd744272(WS.10).aspx". También podíamos encontrar referencia a todas las etiquetas que pueden ser incluidas en un fichero XML en la URL "http://technet.microsoft.com/es-es/library/ff699038(en-us,WS.10).aspx".
Una vez que dispongamos del fichero XML de instalación desatendida de nombre "unattend.xml", lo copiaremos en la ruta "C:\Windows\System32\sysprep", de modo que como resultado de dicha acción se nos presentará la siguiente ventana que nos solicitará permiso para copiar en la ruta especificada el fichero XML indicado, permiso que concedermos pulsando en ella directamente sobre el botón "Continuar".
 
 
Tras completarse la copia del fichero "unattend.xml" en la carpeta "C.\Windows\System32\sysprep", la ventana correspondiente tendrá el aspecto mostrado en la imagen inferior.
 
 
Ahora que ya disponemos en la misma carpeta de "SYSPREP" y del fichero de respuestas desatendidas "unattend.xml", estamos en disposición de ejecutar la aplicación mediante la cual prepararemos a nuestro equipo para crear a partir del mismo una imagen que será replicada posteriormente en otros equipos.
Para llevar a cabo lo indicado en el párrafo anterior, en primer lugar lanzaremos una ventana de DOS donde ejecutar el comando correspondiente, para lo cual en primer lugar deberemos pulsar sobre el menú "Inicio" y tras ello teclear en la caja de texto correspondiente "cmd", tal y como vemos en la imagen inferior, tras lo cual pulsaremos sobre la tecla "ENTER".
 
 
Como resultado de la acción anterior pasará a ser mostrada la siguiente ventana de DOS, en la cual teclearemos la cadena "cd \Windows\System32\sysprep", tal y como vemos en la ventana de la imagen inferior, y tras ello pulsaremos sobre la tecla "ENTER".
 
 
Tras completar la ejecución de la acción anterior, el nuevo "prompt" quedará establecido a "C:\Windows\System32\sysprep>", debiendo teclear en ese instante la cadena de texto "sysprep /generalize /oobe /shutdown /unattend:"C:\Windows\System32\sysprep\unattend.xml"" (incluidas las comillas existentes en "C:\Windows\System32\sysprep\unattend.xml"), tal y como vemos en la ventana de la imagen inferior, momento en el que pulsaremos sobre la tecla "ENTER" para hacer efectiva la ejecución de "SYSPREP".
 
 
NOTA: Se debe tener especial precaución a la hora de teclear la orden anterior, pues cualquier parámetro diferente provocará que no se realicen las tareas correspondientes según nuestro deseo. La ejecución de la orden "sysprep /generalize /oobe /shutdown /unattend:"C:\Windows\System32\sysprep\unattend.xml"" deberá ejecutar de modo automático, sin ningún tipo de preguntas, el comando "SYSPREP" asociado al fichero de respuestas "unattend.xml" creado ex-profeso para tal fin.
Dará pues comienzo la ejecución del comando "SYSPREP", proceso este que durará unos minutos, luego esperaremos pacientemente a que se complete.
 
 
Tras unos breves instantes, el equipo "Alumno" del cual estamos partiendo para hacer una imagen personalizada, y sobre el que hemos ejecutado "SYSPREP", se apagará de modo automático, quedando dicho equipo preparado para crear una imagen a partir del mismo, proceso que llevaremos a cabo posteriormente en el siguiente módulo de la documentación.
NOTA: Una vez que el equipo "Alumno" se haya apagado como consecuencia del fin de la ejecución de "SYSPREP", dicho equipo NO podrá volver a ser arrancado hasta que sea creada a partir del mismo la imagen deseada, pues si no fuera así, deberíamos repetir de nuevo todo el proceso de ejecución de "SYSPREP" antes de crear la imagen.